News Feed

blog single 1 90x80
Untitled 1 3 90x80
blog big 3 1 90x80

Rehberlik

REHBERLIK
Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.


Veli Görüşmeleri
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.
Velilere yönelik grup çalışmaları, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde yapılır.
Bültenler
Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan bültenler, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır.


Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır


Seminerler
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.


Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri


*Okula uyum sağlama (Oryantasyon)
*Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
*Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
*Sınav kaygısı ile baş etme
*Düşünme becerilerinin kazandırılması
*Odaklanabilme
*Okul kurallarını fark etme ve uygulama
*Kendini anlama ve değerlendirme
*Başkalarını anlama ve kabul etme
*Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme
*Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
*Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
*Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
*Öfkeyle başa çıkabilme
*Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
*Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
*Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
*Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin
farkına varma ve kabul etme


Velilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri


Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesinin sağlanması
Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulların olumluya dönüştürülmesi Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirilmesi
Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışlara yönlendirilmesi
Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması
Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması